Polityka prywatności

Polityka Prywatności

I. Warunki ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym http://obtkarma.pl/, zwanego dalej „Serwisem”.

2.    Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest OPTKO

3.    Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

 

 1.     W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

 

 1.     Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

 

II. Cel zbierania danych

 

Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu.

 

III. Prawo dostępu

 

 1.     Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

 1.     Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

IV. Dostęp do danych osób trzecich

 

 1.     Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.


 1.     Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

V. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

 

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

VI. Mechanizm cookies

 

Pliki cookies wykorzystywane przez naszą stronę www:

 

NAZWA PLIKU RODZAJ PLIKU CZY USUNIĘCIE PLIKU
CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKU COOKIE UNIEMOŻLIWI KORZYSTANIE Z
COOKIE COOKIE
WITRYNY?
Te pliki umożliwiają lepsze poznanie
sposobu interakcji Użytkownika w
zakresie zawartości Serwisu, lepiej
zorganizować jego układ. Gromadzą
informacje o sposobie korzystania z
__utma Serwisu przez Użytkowników, typie
strony, z jakiej Użytkownik został
__utmb Pliki cookie przekierowany, oraz liczbie
nie
analityczne odwiedzin i czasie wizyty
__utmc
Użytkownika na tej stronie.
__utmz Informacje te nie rejestrują
konkretnych danych osobowych
Użytkownika, lecz służą do
opracowania statystyk korzystania z
Serwisu. W tym celu Serwis
wykorzystuje rozwiązania Google

 

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

 

Jak zarządzać plikami cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

 

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

 

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/


Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 

 

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

 

 1.     Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

 

 1.     Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem, których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 

 1.     Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

 

VIII. Kontakt z Administratorem danych

 

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub [email protected]

 

IX. Zmiany Polityki Prywatności

 

 1.     Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

 1.     Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.